خانه / 2017 / آگوست

بایگانی ماهانه: آگوست 2017

زمان: مدیریت

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن درﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ:ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره‌ی زمان ﺑﺤﺚ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن واﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد،ﺑﻠﮑﻪ آن ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮدارﺗﺒﺎط دارد،ازﺟﻤﻠﻪ:اﺻﻮل وراﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی،وﺣﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی رواﻧﯽ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ،ﻣﺨـﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﺳـﺎﯾﺮﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ وﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺒـﺎﺣﺚ ...

توضیحات بیشتر »

مطالعه: اصول مطالعه اثربخش

اصـول مطالعه برای یک مطالعه‌ی موثر و مفید چه اصولی بایدرعایت شود؟ چگونه میتوان بهرهوری مطالعه را افزایش داد؟ نکاتی که دراین قسمت مطرح میشوند شایدخیلی ساده به نظربرسند،اما همین نکات سـاده به میزان غیـرقـابل تصوری درکیفیت مطالعه تاثیر دارند.این اصول،تقریبا ارتباطی با موضـوع یا عنوان درسـی ندارند وبه عبارت ...

توضیحات بیشتر »