خانه / خانه / مشاوره

مشاوره

زمان: مدیریت

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن درﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ:ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره‌ی زمان ﺑﺤﺚ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن واﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد،ﺑﻠﮑﻪ آن ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮدارﺗﺒﺎط دارد،ازﺟﻤﻠﻪ:اﺻﻮل وراﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،روشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی،وﺣﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی رواﻧﯽ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ،ﻣﺨـﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﺳـﺎﯾﺮﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ وﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺒـﺎﺣﺚ ...

توضیحات بیشتر »

مطالعه: اصول مطالعه اثربخش

اصـول مطالعه برای یک مطالعه‌ی موثر و مفید چه اصولی بایدرعایت شود؟ چگونه میتوان بهرهوری مطالعه را افزایش داد؟ نکاتی که دراین قسمت مطرح میشوند شایدخیلی ساده به نظربرسند،اما همین نکات سـاده به میزان غیـرقـابل تصوری درکیفیت مطالعه تاثیر دارند.این اصول،تقریبا ارتباطی با موضـوع یا عنوان درسـی ندارند وبه عبارت ...

توضیحات بیشتر »

افزایش کارآیی مطالعه: 20 نکته برای تمرکز حواس در هنگام مطالعه

تمرکز: تمرکز، در لغت، به معنی تراکم، فشردگی مجموعه و چکیده و در اصطلاح، یعنی حفظ و نگه داری توجه و تمرکز حواس روی موضوعی معین بدون تمرکز، حواس یادگیری، مثمرثمر نخواهند بود. همه افراد، توانایی تمرکز دارند؛ چون تمرکز، امری نسبی است و کسی نمی تواند ادعا کند که ...

توضیحات بیشتر »

زندگی بر پایه توانمندی‌ها

زندگی بر پایه توانمندی‌ها:  منظور ما از توانمندی، عملکردی پیوسته و نزدیک به کامل، در یک فعالیت است. شاخصه اول یک فعالیت توانمندانه، آن است که بتوانید آن را پیوسته انجام دهید. ممکن است شما گاهی بتوانید ضربه ای افتخارآفرین همانند «پله» به توپ بزنید؛ اما این، یک توانمندی به ...

توضیحات بیشتر »

مطالعه: آمادگی

  مکان مطالعه دانش‌آموزان در خصوص مکان مطالعه عادت‌های متفاوتی دارند. مطالـعه در منزل، پارک و کتـابخانه‌های عمومی از رایجترین مکان‌های مطالعه محسوب می‌شوند. آنچه در این باره باید بدانید این است که محیط و مکان مطالعه علاوه برداشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکان ثابت و ...

توضیحات بیشتر »

باورها و تفکر منطقی

نقـش باورها و تفـکرمنطقـی آیا میتوان احتمال موفقیت را تعیین کرد؟ بلی! به شرطی که معلـوم باشد چه قـدر به خودتان اطمـینان دارید و چـه قـدر خود را باورکـرده‌اید. شمامیتوانـید بر اساس ارزیابیهای خود ازآمادگیهای دروس و با حساب دو دوتا چهارتا،  احتمال قبولی و موفقیت خود را درامتحانات و ...

توضیحات بیشتر »

تدریس: روش موثر آن

سناریوی زیر را تصور کنید: اولین روز مدرسه است. دانش آموزان درحالی‌که می‌خندند، حرف می‌زنند و از دیدن هم خوشحال‌اند وارد کلاس می‌شوند.آن‌ها بر سر جای خود می‌نشینند و حتی جای تعجب است که به شما سلام می‌کنند. صداها زیادتر می‌شود و شما همچنان در فکر هستید. برای اینکه توجه آن‌ها ...

توضیحات بیشتر »

دلایل عدم پیشرفت

دلایل عدم پیشرفت: ﻓﮑﺮﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ؟ اول ﺑﺎﯾﺪﺑﺒﯿﻨﯿﺪﮐﻪ در مورد پیشرفت خود درﺳﺖ ﻓﮑﺮﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻼک ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻼک ﺗﺎﭼﻪ ﺣﺪ ﻋﯿﻨـﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺗﺎن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ درﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮﺑﺮایﺗﺎن ...

توضیحات بیشتر »

کنکور و والدین

  کنکور و والدین: مساله کنکور در خانواده‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی را به وجو می‌آورد. بعضی از والدین بی‌تفاوتند و خیلی کاری به فرزندشان ندارند بعضی‌ها اوضاع  و شرایط را تسهیل نموده و امکانات لازم را فراهم می‌آورند. تعدادی از والدین هم حساسیت زیادی به موضوع نشان می‌دهند و سعی ...

توضیحات بیشتر »

استرس و اضطراب: راه‌های مطمئن برای کنترل آنها

راه‌های مطمئن برای کنترل استرس و اضطراب ۱۰ راهکار مطمئن برای اینکه در حال حاضر استرس و اضطراب خود را کنترل کنید: احساس آشفتگی و استرس بخاطر دستورات ضد و نقیض رئیستان یا سه کیلو افزایش وزنی که پیدا کرده‌اید، مشکلی را حل نمی‌کند. همانطور که نمی‌توانید آب و هوا ...

توضیحات بیشتر »

مطالعه: 20 نکته برای تمرکز حواس در هنگام مطالعه

تمرکز، در لغت، به معنی تراکم، فشردگی مجموعه و چکیده و در اصطلاح، یعنی حفظ و نگه داری توجه و تمرکز حواس روی موضوعی معین بدون تمرکز، حواس یادگیری، مثمرثمر نخواهند بود. همه افراد، توانایی تمرکز دارند؛ چون تمرکز، امری نسبی است و کسی نمی تواند ادعا کند که کاملاً ...

توضیحات بیشتر »

کنکور ؛ چگونه با حجم بالای دروس در سال کنکور پیشرفت تحصیلی را تجربه کنیم؟

یکی از بزرگترین مشکلات دانش آموزان سال چهارمی برای آمادگی کنکور مدیریت درسی برای یادگیری و مرور حجم عظیمی از کتاب‌های درسی چند دوره در طول یک سال است. به گزارش بهداشت نیوز: علی رغم انتقادات بسیاری که به روند برگزاری کنکور وارد است، اما تا زمانی که این آزمون بر ...

توضیحات بیشتر »

برنامه ریزی درسی ؛ نکاتی برای بهتر درس خواندن

مطالعه بخش مهمی از موفقیت تحصیلی است. اما گاهی اوقات پیدا کردن وقت کافی برای مطالعه‌، سخت به نظر می‌رسد. مخصوصا خواندن بخش‌هایی که به مرور بیشتری نیاز دارند. یکی از راه‌های مطمئن برای موفقیتدر مطالعه، داشتن یک برنامه‌‌ ریزی درسی منسجم است. یک برنامه‌ی درسی مناسب می‌تواند راه‌گشا باشد، حتی اگر انجامش خیلی ...

توضیحات بیشتر »

ریاضیات : روش مطالعه درس ریاضی

ریاضیات شامل علائم، فرمول‌ها، روش‌هاي ويژه و کتاب‌هاي درسي‌اي است که سخت به نظر مي‌آيند و خيلي کلمات و اصطلاحات منحصربه‌فرد هستند. در نتيجه مهم است که از مهارت‌هاي مطالعه‌اي استفاده کنيد که اختصاصاً مناسب رياضيات باشد. 1- شما نمي‌توانيد ریاضیات را فقط با خواندن و گوش دادن ياد بگيريد. ...

توضیحات بیشتر »

مطالعه : چه شرایطی برای مطالعه مناسب می‌باشد؟

شرایط مطالعه: با ایجاد شرایط مناسب، کیفیت مطالعه‌ی شما افزایش می‌یابد و مطالعه‌ای مفهومی خواهید داشت. از دیگر مزایای شرایط مناسب برای مطالعه، ایجاد علاقه در درس مورد نظر است. با مطلوب بودن شرایط، تمرکز شما افزایش می‌یابد و تمرکز نیز باعث استمرار مطالعه خواهد شد. این شرایط می‌تواند شامل ...

توضیحات بیشتر »

مغز : ۸ کار روزانه برای ورزش دادن ذهن و جلوگیری از تنبلی مغز

مغز مغز ما قوی‌ترین رایانه است اما این رایانه هم ممکن است گاهی به خطا برود یا در اثر گذشت زمان فرسوده شود. مهم نیست که مغز ما چقدر قدرتمند است، مهم این است که بدانیم چگونه این عضو با ارزش بدن خود را احیا کنیم و در حفظ تقویت ...

توضیحات بیشتر »

مطالعه : ساعات طلائی برای درس خواندن

زمان مناسب برای مطالعه از جمله موضوعاتی است كه نظریه های گوناگونی درباره آن ارائه شده و بحثهای زیادی صرورت گرفته است. هر كس بنا بر تجربه یا تحقیق خود زمان یا زمانهای خاصی را برای مطالعه پیشنهاد می كند. به راستی بهترین زمان برای مطالعه چه موقعی است؟ چه ...

توضیحات بیشتر »

تغذیه دانش‌آموزان در مدارس

آیا وقتی فرزند شما از مدرسه به خانه برمیگردد، از بوفه مدرسه و غذاهای آن شکایت میکند؟ شما به عنوان یک پدر یا مادر چه کرده اید؟ شما میخواهید که فرزندتان موفق بوده و غذای سالمی نیز مصرف کند. این همه آن چیزی است که باید انجام دهید: ۱- درباره ...

توضیحات بیشتر »

مطالعه به روش مطالعه ( PQRST)

مطلب زیر از کتاب زمینه روان‌شناسی “هیلگارد” تهیه شده که می‌‌تواند پاسخگوی برخی از پرسش های مربوط به شیوه های مطالعاتی باشد. با هم این مطلب را مرور می‌‌کنیم: اساس امر مطالعه و خواندن بدون فراموشی، یادگیری و حافظه است. در این جا با تکنیک ” PQRST”که مخفف آن در زبان انگلیسی،(“Preview” مرور اجمالی، “Question” سوال، “Read” خواندن، “Self-recitation” تلقین و ...

توضیحات بیشتر »

عواملی که روحیه تلاش را کم می کند

عوامل کاهنـده‌ی روحـیه عوامل تضعیف روحیه از آفت‌های بسیار مهم در کنکور هستند. دانش‌آموزان علاوه بر عواملی مانند ضعف پایه‌ای در دروس، و یا کمبود امکانات و شرایط آموزشی، از افکاری که باعث افت روحیه می‌شوند نیز آسیب می‌پذیرند.آیا عـوامل کاهنـده‌ی روحیه و افت انگیزه را می‌شناسید؟ فکر می‌کنید در ...

توضیحات بیشتر »

بهترین راه های بالا بردن تمرکز کودکان

«میشه اینقدر وول نخوری و مشقتاتو انجام بدی؟» مطمئنا شما هم وقتی فرزندتان مشغول درس‌خواندن است، چندین بار این جمله را به او می‌گویید. من شخصا این مشکل را دارم. دختر پرجنب‌و‌جوش،‌ بازی‌گوش و پرحرفِ هشت ساله‌ام را خیلی سخت می‌توانم مجبور کنم یکجا بنشیند و بدون حواس‌پرتی زیاد روی ...

توضیحات بیشتر »

برنامه کاری کلی برای کنکور

برنامه کلی کاری هرکار بزرگی نیاز به یک طرح و برنامه دارد. طرح و بـرنامه‌ی کلی شما برای کنـکور چیست؟ اجرای برنامه‌های خیلی دقیق و جزیی به دلیل ویژگی‌های خاص فرهنگ ما – که فعلا جای بحث آن نیست- معمولا امکان پذیرنمی‌باشد. اشکال مهم برنامه‌های دقیق این است که وقتی ...

توضیحات بیشتر »

علل ضعف حافظه کوتاه مدت چیست و چگونه می‌توان آنرا تقویت کرد؟

استفاده از تکنیک های تقویت حافظه و مصرف خوراکی‌هایی که حافظه را قوی‌تر می‌کنند، ازجمله راه‌هایی هستند که به ما کمک می‌کنند از اختلالات حافظه به دور باشیم و به جنگ فراموشی برویم. از دست دادن حافظه کوتاه مدت به حالتی گفته می‌شود که فرد توانایی یادآوری اتفاقات اخیر را ندارد. در بیشتر مواقع حافظه بلندمدت سالم می‌ماند. ...

توضیحات بیشتر »

روش مطالعه درس ریاضی

ریاضی جزء آن دسته از درس‌هایی است که تعدادی از دانش‌آموزان در یادگیری آن مشکل دارند. به منظور یادگیری بهتر این درس مراحل زیر را انجام دهید: 1- ابتدا نمره‌ای را که قصد دارید در درس ریاضی بگیرید مشخص کنید. بعد از آن‌که تصمیمتان را گرفتید آن را به زبان شخصی، ...

توضیحات بیشتر »

روش مطالعه درس فیزیک

تا حالا برایتان پیش آمده که هنگام حل یک مسئله فیزیک بااینکه آن درس را خوانده‌اید، ولی باز احساس کنید سؤال برایتان ناآشناست ؟برخلاف تصور خیلی از دانش‌آموزان،آموختن فیزیک فراتر از حفظ فرمول‌ها و جایگذاری داده‌های مسئله در آن‌هاست. اولین نکته‌ی مهمی که باید بدانید، این است که برای فهمیدن ...

توضیحات بیشتر »

روش تحقیق برای دانش‌آموزان

آموزش روش تحقیق اگر یکی از اهداف تعلیم و تربیت را آماده کردن دانش آموزان براي مواجهه با مسائل آینده و نو آوري بدانیم، باید علاقه به مطالعه و پژوهش علمی آنان در کانون توجه قرار گیرد و تقویت شود. اصولا، رغبت به مطالعه و پژوهش امري متکی بر فعالیت ...

توضیحات بیشتر »

اهمـيت شناسايی تيپ های شخصيتی دانش آموزان بـرای انتخاب حـرفه و شـغل

  با توسعه و گسترش راهنمایی تحصیلی در مدارس ایران لزوم راهنمایی بیشتر احساس می شود. راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای چندان جدا از راهنمایی تحصیلی نیست و می تواند نهضت جدیدی را در زمینه راهنمایی شغلی و حرفه ای در تمام مقاطع تحصیلی ایجاد کند. این نوع ...

توضیحات بیشتر »

4 دلیل برای کسب معدل 20 در امتحانات نهایی سال سوم

ســال ســوم یکــی از مهمتریــم مقاطــع تحصیلــی اســت. مباحــث ســال ســوم در کنکــور بودجهبنـدی بسـیار باالیـی دارنـد یعنـی تعـداد زیـادی از مباحـث سـال سـوم در سـؤالات کنکـور مطـرح می ً شـود )تقریبـا حـدود 30درصـد(. از طـرف دیگـر مطالـب تدریـس شـده در ســال ســوم پیش نیــازی بــرای دروس پیش دانشــگاهی اســت ...

توضیحات بیشتر »

چگونه خلاصه برداری کنیم؟

  بار اولی که می خواهید یک فصل شیمی را بخوانید سعی کنید هم از کتاب، هم از جزوه و هم از کتاب کمک آموزشی بخوانید. نکته های جزوه و کتاب کمک آموزشی را بعد از این که کامل یاد گرفتید، در کتاب به طور خلاصه وار وارد کنید، طوری ...

توضیحات بیشتر »

سن مناسب برا شروع آموزش کودکان : نقاشی، موسیقی و ورزش

سن مناسب برای شروع آموزش زبان دوم به کودکان از 3 سالگی است. 2 سالگی سن تحول و پیشرفت نقاشی در کودکان است. سن مناسب شروع آموزش موسیقی به کودکان 5 سالگی است و ورزش کودکان می تواند از 4 سالگی آغاز شود. آموزش زبان به کودکان… چه وقت و ...

توضیحات بیشتر »

چگونه یک برنامه‌ ریزی صحیح و عملی داشته باشیم

برای یک برنامه ریزی صحیح لازم است بی حوصلگی، تنبلی و بی انگیزگی را در خود درمان کرده و برنامه‌ای را با توجه به نکات توصیه شده آماده کنید. برنامه ریزی یعنی از پیش اندیشیدن که نقش مهمی در رسیدن به اهداف و موفقیت در زندگی دارد. فرایندی است که ...

توضیحات بیشتر »

۴ گام برای خلاصه نویسی و یادگیری بهتر مطالب

آشنایی با روش‌های درست مطالعه و یادداشت برداری در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان تأثیرگذار است. بسیاری از دانش‌آموزان تلاش می‌کنند شیوه‌ی درست خلاصه نویسی از کتاب‌های درسی‌شان را یاد بگیرند. خلاصه نویسی از کتاب‌ها کار بسیار حساس و مهمی است. روش‌های مؤثری برای خلاصه نویسی کتاب‌ها وجود دارد که با استفاده از آنها ...

توضیحات بیشتر »

۱۸ اشتباه بزرگ والدین در حق دانش آموزان کنکوری

این هجده مورد نمونه ای از اشتباهاتی است که بسیاری از والدین بدون داشتن آگاهی لازم , مرتکب می شوند و تصحیح این موارد مسلما گام بزرگی در موفقیت دانش آموزان خواهد بود این هجده مورد نمونه ای از اشتباهاتی است که بسیاری از والدین بدون داشتن دانشی از آن ...

توضیحات بیشتر »

توصیه های مشاوره ای رفتار با دانش آموز

بین جنبه‌های عاطفی و عقلانی تعادل‌ ایجاد کـنید این نکته،هم مهارتی مشاوره‌ای و هم‌ مهارتی معلمی به شمار می‌رود.مشاوره را تعاملی‌ عقلی‌ و عاطفی بین مراجع و مشاور می‌دانند و به مشاور توصیه می‌کنند،بین‌ جنبه‌های عاطفی و عقلانی مشاوره تعادل‌ برقرار کـند و بـکوشد که موضوع بحث جلسهء مشاوره حالت ...

توضیحات بیشتر »

حفظ سریع مطالب در ۹ گام ساده اما موثر

مردم همیشه به‌شوخی می‌گویند تنها چیزی که در مدرسه یاد گرفتیم «حفظ کردن» بود، ولی ظاهرا خیلی از افراد حتی حفظ کردن را هم یاد نمی‌گیرند. مثلا وارد یک اتاق شوید و از همه‌ بپرسید چطور چیزی را به‌سرعت حفظ می‌کنند. بیشتر آنها احتمالا می‌گویند با تکرار کردن. این روش ...

توضیحات بیشتر »

نقش انگیزش در یادگیری

بسیاری از معلمان ویژگی‏ های دانش‏ آموزان خوب را در خصوصیاتی نظیر سخت‏ کوشی، همکاری و علاقه‏ مندی می‏دانند و بعضی از آنان این ویژگی‏ ها را به داشتن انگیزش دانش‏ آموز منحصر می‏ کنند. بسیاری از معلمان از دانش ‏آموزان سخت ‏کوشی صحبت می‏کنند که ترم تحصیلی را آهسته، ...

توضیحات بیشتر »

دوره راهنمایی تحصیلی

دوره ي راهنمايي تحصيلي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي به علت قرارگرفتن در حساس ترين مرحله ي زندگي خود، نياز به توجه خاصي دارند. به همين دليل اين دوره را به صورت ويژه مورد بررسي قرار خواهيم داد. در دوره ي نوجواني يك سلسله ويژگي هاي خاص در فرد ...

توضیحات بیشتر »

نقشه مفهومی چیست؟

نقشه مفهومی روشی است که توسط نواک و همکاران وی در دهه 1970 برای امور آموزشی در دانشگاه کرنل ارائه شد. جایی که نواک در حال پیگیری و فهم تغییرات در درک بچه ها از علوم بود. در جریان این مطالعات، محققان با بسیاری از کودکان مصاحبه ای انجام دادند ...

توضیحات بیشتر »

تکنیک های ایجاد خلاقیت در دانش آموزان

منظور از تکنيک هاي خلاقيت در عمل انجام  فن هـاي ارتبـاط اجبـاري، تحـرک مغـزي،گردش تخيلي، تکنيک گروه اسمي، تفکر موازي شامل ايجاد يک انديشه واسـطة غيرممکن، پيوند تصادفي، معکوس سازي در روش تدريس مي باشد. تحرک مغزی يا يورش فکری  يکي از تکنيک هاي متداول در خلاقيت و فعال ساختن ...

توضیحات بیشتر »

روش های صحیح مطالعه

روش پس ختام

چرا بعضی از افراد زودتر یادمی گیرند؟ چرا بعضی از افراد مطالب را بعد از گذشت مدت های زیادی به راحتی به یاد می آورند؟ چرا بعضی مواقع نمی توانیم آنچه را که خوانده بودیم به یاد بیاوریم؟ چرا بعضی از افراد با اینکه سخت مطالعه می کنند ولی دیر ...

توضیحات بیشتر »

معجزه حافظه

عسل یکی از نعمت های باارزش خداوند است که تاثیر زیادی در افزایش قدرت سیستم بدن و به خصوص مغز دارد. کسانی که در طول ماه های امتحان از عسل استفاده می کنند موفقیت بیشتری کسب می کنند چند نمونه از خواص مهم عسل در اینجا ذکر شده است افزایش ...

توضیحات بیشتر »

راهکار های شاد زیستن

تا حالا پیش آمده که صبح وقتی چشم‌هایتان را باز می‌کنید نیم چرخی بزنید و بعد از اینکه عقربه های ساعت را با چشم نیمه باز دیدید با خود بگویید وای! باز یک روز دیگر شروع شد،چقدر غمگین و بی حوصله‌ام، اگر مجبور نبودم امروز هیچ کاری نمی‌کردم، دست و ...

توضیحات بیشتر »

بیماری های روانی و راه های مقابله با آن ها

اختلالات اضطرابی تجربه اضطراب برای هر کسی ممکن است پیش بیاید. اما افرادی که به اختلال اضطرابی مبتلا می شوند، به اشیاء و یا شرایط خاص پاسخی توام با ترس و خوف می دهند. در واقع در صورتی که واکنش فرد نسبت به موقعیت های مختلف مناسب نباشد و فرد کنترلی ...

توضیحات بیشتر »

ده روش کاربردی برای رهایی از استرس در جمع بودن

1 – از همسنگ سازی خود با دیگران اجتناب کنید این مورد آسان ترین و در عین حال دشوارترین کار برای انجام است، چون در جایگاه بشریت، انسان هر جا که می رود عزت نفسش با اوست و آن را مورد آزمایش قرار می دهد. نخست، این پندار که دیگران ...

توضیحات بیشتر »

آناتومی بدن

بخش اول : تعاریف واژه آناتومی : آناتومی از دو واژه ana به معنی کالبد و جسم و tomyia به معنی شکافتن یا تشریح کردن تشکیل شده است. تاریخچه آناتومی : وشروع علم آناتومی به زمان یونان باستان باز می گردد واولین کتابی که دراین باره نوشته شد توسط هراکلیوس ...

توضیحات بیشتر »

معادل انگلیسی اسامی اعضای بدن

اعضای بدن به انگلیسی Ankle قوزک پا Beard ریش Cheek گونه Chin چانه Ear گوش Elbow آرنج Eye چشم Eyebrow ابرو Eyelash مژه Eyelid پلک Face صورت Finger انگشت Fist مشت Foot پا شکل جمع این کلمه feet می باشد. Forearm ساعد Forehead پیشانی Hair مو Hand دست Heel پاشنه ...

توضیحات بیشتر »

روش‌های افزایش تمرکز در زمان مطالعه

برای اینکه در زندگی به فردی موفق تبدیل شوید، یک توصیه این است که تمرکزتان را افزایش دهید. برای افزایش قدرت تمرکز روش‌های مختلفی وجود دارد. افزایش تمرکز بدین معناست که به سادگی روی انجام کاری متمرکز شوید و از حواس‌پرتی و کم شدن حافظه دور بمانید. اگر تمرکز کردن ...

توضیحات بیشتر »

امتحانات و نکات مهم هنگام برگزاری امتحان

هنگام امتحانات با آمادگی کامل و به موقع در سر جلسه امتحان حاضر شوید. در زمان امتحان آرام ولی هشیار باشید و در سر جای خود با آرامش و گامهای آهسته مستقر شوید. اگر امتحان در کلاس خودتان برگزار می شود سعی کنید در جای همیشگی خود در کلاس بنشینید. ...

توضیحات بیشتر »

کارهایی که افراد موفق انجام می دهند

فرصت هایی را می بینند و پیدا می کنند که دیگران آنها را نمی بینند. از مشکلات درس می گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می بینند. روی راه حل ها تمرکز می کنند. هوشیارانه و روشمندانه موفقیت شان را می سازند، در زمانی که دیگران آرزو می ...

توضیحات بیشتر »

اصلاحات دفترچه کنکور 97 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، کنکور سراسری ۱۳۹۷ به منظور پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه )، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور) و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و همچنین ...

توضیحات بیشتر »

آمار نهایی شرکت کنندگان کنکور 97

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از ۹۵۱ هزار داوطلب در آزمون سراسری ۹۷ خبر داد و گفت: این آزمون هفتم و هشتم تیر ماه برگزار می‌شود. دکتر حسین توکلی،ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: ثبت نام در آزمون سراسری ۹۷ که از اول بهمن ماه ...

توضیحات بیشتر »

برای بالا بردن عزت نفس خود چه کارهایی می‌توانید انجام دهید؟

۱– دایره دوستانتان را گسترده‌تر کنید تا یک سیستم محفاظتی خوب داشته باشید داشتن گروهی از دوستان که هوای شما را داشته باشند خیلی مهم است. شما نیاز به افرادی دارید که بتوانید با آن‌ها درمورد مشکلاتتان حرف بزنید، کسانی که به وقت نیاز گوش شنوای شما باشند، به این ...

توضیحات بیشتر »

وسواس فکری و روش های درمان آن

وسواس فکری عملی (Obsessive-Compulsive Disorder) یک اختلال اضطرابی است که افراد را در سنین و ادوار مختلف زندگی درگیر می‌کند. این اختلال فرد را در یک چرخه وسواس و اجبار می‌اندازد. وسواس، افکار و تصاویر ناخواسته و اجباری است که احساسات اضطراب‌زا را تشدید می‌کند. در اختلال وسواس فکری عملی که در ...

توضیحات بیشتر »

خوردن چه غذاهایی به کنترل کردن اضطراب کمک می‌کند؟

 سالمون سالمون برای کاهش اضطراب بسیار مفید است. سالمون دارای مواد مغذی‌ای است که سلامت مغز را تضمین کرده و شامل ویتامین D، اسیدهای چرب امگا3، EPA و DHA هم هست. EPA و  DHA به تنظیم انتقال دهنده‌های عصبی دوپامین و سرتونین که باعث آرامش و ریلکس شدن ما می‌شوند ...

توضیحات بیشتر »

تاثیر زینک بر سلامتی

مددکار روده نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که  فلز روی در بهبود ناهنجاری‌های روده نقش امیدوار کننده‌ای دارد. در مطالعات اخیر بر روی حیوانات محققان کشف کردند که کمبود فلز روی تنوع و تجمع میکروب‌ها در روده را تغییر می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند برای بررسی شرایط باکتریایی روده کاربردهای جدیدی داشته ...

توضیحات بیشتر »

عوارض استرس زیاد

استرس اگر کم یا موقتی باشد بخش طبیعی از زندگی به حساب می‌آید اما اگر این پاسخ روانی شدید شده و موجب مختل شدن فعالیت های روزمره گردد عوارضی در پی داشته و نیازمند درمان می‌باشد. استرس زیاد چه عوارضی دارد؟ در واقع استرس زیاد زمانی شروع می‌شود که بدن ما ...

توضیحات بیشتر »

راه های پیشگیری از افسردگی

1- عادات غذاییتان را تغییر دهید مغز نیازمند ترکیب صحیحی از غذا برای عملکرد بهتر است. خوردن چربی‌های اشباع نشده مانند روغن زیتون و روغن هسته انگور به علاوه فندق در وعده‌های غذایی توصیه می‌شود. همچنین از خوردن چربی‌های ترانس که در غذا‌های آماده، گوشت‌های فرآوری شده، کوکی‌ها و کیک‌ها ...

توضیحات بیشتر »

ویژگی های والدین خوب؛ چگونه پدر و مادر خوبی باشیم؟

پدر و مادر خوب بودن کار ساده‌ای نیست ولی می‌توان با شناخت ویژگی های والدین خوب مانند داشتن رابطه خوب با همسر، توانایی پرورش ویژگی‌های مثبت اجتماعی در کودک، دادن مسئولیت به فرزندان، خشمگین نشدن، دادن حس امنیت به کودک و … والدین خوبی برای فرزندان خود بود. این که ...

توضیحات بیشتر »

چقدر سالم هستید ؟

سلامتی، مهم‌ترین دارایی ماست، پس باید آن را بالاترین اولویت زندگی‌مان قرار دهیم. حالا سؤالی که ایجاد می‌شود این است که چطور خواهید فهمید بدن شما سالم و آماده‌ی جوش‌وخروش و گذراندن زندگی است؟ ما در این مطلب برخی از علاماتی که نشان‌دهنده‌ی سلامت شما هستند را فهرست کرده‌ایم. ۱. ...

توضیحات بیشتر »

چرا بعضی افراد از شکست های عاطفی بیشتر ضربه می خورند؟

بیشتر آدم‌ها بعد از اینکه از یک رابطه عاطفی شکست خورده بیرون می‌آیند توانایی عبور از مرحله بحران، رسیدن به مرحله شفا و سپس آغاز یک زندگی تازه را دارند. به ویژه اگر کسی آگاهانه و با تصمیم مشترک یک رابطه عاطفی را تمام کرده باشد طی کردن این روند ...

توضیحات بیشتر »

مراحل رشد د اخلاقی در کودکان

لارنس کلبرگ (Lawrence Kohlberg) یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازانی است که درباره رشد اخلاقی در انسان‌ها مطالعه کرده است. او معتقد است رشد اخلاق طی مراحلی که از قبل برنامه‌ریزی شده پیش می‌رود، یعنی این یک قاعده همگانی یا جهان‌شمول است و با اتمام یک مرحله، مرحله بعدی، که آمیزه‌ای از ...

توضیحات بیشتر »

مراحل رشد انسان طبق نظریه ژان پیاژه

ژان پیاژه یکی از پژوهشگران نامداری است که بیش از نیم قرن به بررسی محتوای ذهنی کودکان و نوجوانان پرداخت و دستاوردهای ارزشمندی درباره ی شناخت نیروهای روانی آنان فراهم آورد. وی بیش از همه به تحول اندیشه و ادراک کودکان و نوجوانان توجه دارد. به این جهت نظریه ی ...

توضیحات بیشتر »

والدین چگونه به دوست یابی صحیح فرزندان کمک کنند؟

داشتن دوست و برقراری روابط اجتماعی بادیگران از نیازهای اساسی فرزندان بخصوص در سنین نوجوانی و جوانی است. گرچه رفیق خوب و شایسته برای کلیه طبقات مردم در تمام ادوار زندگی ارزنده و مهم است ولی برای نسل جوان اهمیت بیشتر دارد، زیرا جوانی دوره گسترش دوستیها و رفاقت با ...

توضیحات بیشتر »

ساده ترین روش یادگیری مکعب روبیک

ابتدا لازم است نكات زير را ياد بگيريد: 1- در تمام مكعب هاي روبيك استاندارد رنگ زرد مقابل سفيد ورنگ نارنجي مقابل قرمز ورنگ سبز مقابل آبي مي باشد. 2- در طي اجراي هرمرحله لايه مقابل شما نبايد تا آخر اجراي آن مرحله تغيير نمايد.(مثلا در شكل زير رنگ قرمز ...

توضیحات بیشتر »

نقش بازی در یادگیری

پژوهشگران و دانشمندان در حوزة آموزش و پرورش، ارزش‌های والای «تعاملی بودن محیط‌های آموزشی» را پیوسته مطرح و بر آن تأکید کرده‌اند. این محیط‌ها شامل موقعیت‌هایی هستند که در آن‌ها دانش آموزان به جای اینکه گیرندگان غیرفعال اطلاعات از منابع آموزشی باشند، خود به طور مستقیم در فرایند یادگیری شرکت ...

توضیحات بیشتر »

راه های افزایش خلاقیت

جهان با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تغییر است؛ تغییراتی که در همه‌ی ابعاد زندگی بشر تاثیرگذار است. اینترنت پرسرعت، گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی با سرعتی غیرقابل باور در حال تغییر دنیای کسب‌وکار، ارزش‌ها و هنجارها و زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها در قرن ۲۱ هستند. فناوری در بالاترین حد ...

توضیحات بیشتر »

تاثیر تنفس عمیق بر تقویت حافظه

تنفس عمیق فواید زیادی برای سلامتی بدن دارد و نقش موثری در تقویت مغز و حافظه بازی میکند . تنفس عمیق و صحیح بر تک تک اعضای بدن تاثیرگذار است . شما ممکن نیست کتابی در زمینه تمرکز حواس و آرامش ذهن پیدا کنید که در آن فصلی به تنفس صحیح اختصاص داده ...

توضیحات بیشتر »

برگزاری امتحان سنتی در دبستان‌ها ممنوع است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مرتضی شکوهی با اشاره به چالش‌های باسوادی دانش آموزان اظهار کرد: مفهوم سواد در طول زمان دچار تطور شده است، زمانی سواد تنها به خواندن و نوشتن اطلاق می شد اما کمی بعدتر به برخورداری از تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها تبدیل شد و امروز ...

توضیحات بیشتر »